Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van opleidingen. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten op het gebied van opleidingen/cursussen hanteert JustK de volgende leveringsvoorwaarden. Opleidingen en cursussen worden aangeboden onder de naam JustK.

Deze voorwaarden zijn:

 1. Definities
 2. Aanmeldingen voor opleiding
 3. Annulering
 4. Prijzen
 5. Facturering en betaling
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 7. Intellectuele en industriële eigendom
 8. Overmacht
 9. Ziekte van docent
 10. Toepasselijk recht en rechtskeuze
 1. Definities


  In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:
  1. Opleiding(en): · Open rooster opleidingen die op de locatie van JustK of een door JustK te bepalen locatie worden gegeven;
  2. Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met JustK een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte;
  3. Overeenkomst: ·De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan JustK Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Aanmeldingen voor opleiding

  1. Aanmeldingen voor Opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door aanmelding voor Opleiding middels een online formulier op de JustK website.
  2. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en JustK treedt in werking indien de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling van de aanmelding heeft ontvangen. JustK behoudt zich het recht om aanmeldingen tot 1 week voor de Opleiding af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.
  3. Afspraken met vertegenwoordigers en/of hulppersonen van JustK zijn bindend indien JustK een schriftelijke bevestiging heeft gegeven van de afspraken.
 3. Annulering

  1. Na betaling van de inschrijving is annulering door Opdrachtgever niet mogelijk.
  2. Indien de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, wordt geannuleerd, zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
  3. Indien Opdrachtgever binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Opleiding verzoekt om verschuiving van een training en JustK met dit verzoek instemt, dan is 100% van de cursusprijs extra verschuldigd.
  4. Eenmaal verschoven Opleidingen kunnen niet nogmaals verschoven of worden.
  5. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk via de website worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van JustK. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door JustK.
  6. JustK behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
  7. JustK heeft het recht de Opleiding op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 4. Prijzen

  1. Tenzij anders aangegeven zijn de cursuskosten inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie, koffie en thee en, indien van toepassing, lunch.
  2. Deze prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt JustK zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
  3. Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Facturering en betaling

  1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 5 kalenderdagen aan JustK voldoen. Indien de opleiding aanvangt binnen een periode die korter is dan 5 kalenderdagen aan Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Opleiding aan JustK voldoen. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldoen. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens JustK op te schorten.
  2. Indien de gefactureerde bedragen niet worden betaald binnen de overeengekomen termijn, zal de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
  3. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, kan de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.
  4. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft JustK het recht de cursist te weigeren voor de Opleiding, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. JustK is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst van zgn. gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van JustK beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
  2. Hetgeen genoemde in artikel 6.1 laat onverlet de aansprakelijkheid van JustK op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid). JustK zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van JustK of haar personeel.
  3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van JustK of haar personeel zal Opdrachtgever JustK vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Opleidingen en zal hij JustK alle schade vergoeden die JustK leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.
  4. JustK is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als een Opleiding moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd onvoorziene omstandigheden zoals genoemd in artikel 9.
  5. JustK wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en JustK als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van JustK.
 7. Intellectuele en industriële eigendom

  1. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot apparatuur, software, trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij JustK of haar licentiegevers.
  2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan software, trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de opleiding openbaar te maken of te reproduceren.
  3. Beeld en/of geluidreproductie van opleidingen is uitdrukkelijk verboden.
 8. Overmacht

  1. Indien JustK door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. JustK zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
  2. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel over gedeeltelijk te ontbinden, voor zo ver de overmachtssituatie die rechtvaardigt.
  3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als JustK als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  4. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van JustK onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van JustK kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het product bij JustK of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgd transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij JustK als op de locatie waar Opleiding plaats vindt.
 9. Ziekte van docent

  1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal JustK indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
  2. Indien vervanging binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te zijn, zal JustK Opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 8.4, laatste bullet, van toepassing.
  3. Indien JustK binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 3.7 niet van toepassing en kan Opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.
 10. Toepasselijk recht en rechtskeuze

  1. Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in ‘s-Hertogenbosch.